सुनि छठि मोर पीरितया हो  असिया पुरन होय

सुनि छठि माई मोर विनितिया  हो , असिया पुरन होय सुनि छठि माई मोर विनितिया  हो असिया पुरन होय असिया पुरन होय होई हे  आदित्य मल सहईया हो असिया पुरन होई असिया पुरन होई जनमे अभागिन कहईनी हो असिया पुरन होय असिया पुरन होय लाज बचायी छठि मईया  हो असिया पुरन होय असिया पुरन होय…

Read More